Systém

Aktuálne otázky a odpovede, týkajúce sa systému Alpha-kontrola

1. Alpha-kontrola – čo to je v skratke?

Alpha-kontrola – je to systém zdokonalenia tela a ducha. Aby povedať viac, je to systém efektívnej samoregulácie a rozvoja nadprirodzených možností a schopností človeka, rozvoj sebavedomia.
Systém Alpha-kontrola pozostáva s 4 stupňov: zmocnenie zdravia, zvládanie stresu, rozvoj nadprirodzených možností a rozvoj sebavedomia. Tento systém zahŕňa špeciálne metódy a techniky pre vedomú reguláciu ľudského stavu na fyzickej, emocionálnej a mentálnej úrovni.

2. Priebeh vytvorenia systému

História vytvorenia systému Alpha-kontrola sa začína v 90- rokoch a prvá jej prezentácia bola v roku 1997 na Vedecko-prakteckej konferencii “Sociálne a psychologické aspekty národnej bezpečnosti” v Kyjeve (Ukrajina). Predstavil systém jeho autor –Denis Bohuš. Spočiatku vytvorenie systému sa plánovalo za účelom využitia výlučne bojovníkmi špeciálnych jednotiek a operátorov, ktorí pôsobili v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V roku 2011 bolo prijaté rozhodnutie systém zverejniť pre všetkých ľudí, zaujímajúcich sa osobným rozvojom a taktiež pre praktikujúcich techniky, čo rozširujú možnosti tela a vedomia.

3. Prečo je taký názov Alpha-kontrola?

Je to do slova psychoenergetická kontrola alpha-roviny tela človeka. V priestore každého človeka sa vymedzuje systém súradníc: alpha-, beta- a gamma-rovina.
“Alpha” – je to vertikálna rovina, ktorá je veľmi dôležitá pre životné funkcie a podporu rovnováhy človeka a zvierat. Na cvičeniach s alpha-rovinámi sa robí akcent vo všetkých technikách a rovinový prístup ku vnímaniu sveta je dominantný v systéme.
Pomocou špeciálnych cvičení je možný vstup do rozličných stavov tela a vedomia, a stav alpha-roviny sa nazýva “ Alpha” (“centrovanie” alebo “alpha-koncentrácia”.

4. Z čoho je systém pozostáva? Aké metódy a techniky sa aplikujú?

Ak už bolo povedané, systém alpha-kontróly má 4 stupňov: zmocnenie zdravia, zvládanie stresu, rozvoj nadprirodzených možností a rozvoj sebavedomia.
Keď hovoríme o stupňoch ovládania Alpha-kontrolou, tu máme 8 študentských úrovní a 10 majsterských. Pre úplne ovládanie systémom na úrovni majstra je potrebné niekoľko rokov, ale pre získanie základných techník stačí niekoľkých cvičení. Dokonca aj po niekoľkých cvičení obyčajný človek môže aplikovať niektoré techniky Alpha-kontroly na roveň s elitnými bojovníkmi špeciálnych jednotiek.
V systéme Alpha-kontrola je teoretická a praktická časť. Sú techniky práce s telom, psychikou a vedomím ako pre podporu zdravia, tak aj pre aplikáciu v extrémnych podmienkach. Môžeme označiť niektoré základné metódy a cvičenia: “Alpha-koncentrácia”, “Rozcvička-1”, “Karb”, “Živa”, “Antichlad”, “Antistrach”, “Odpočinok-17”, “Kraľovská masáž”, “hadie kruhy”, “ihla-blesk”, “Antibolesť”, “tibetská masáž”, “hyper sluch”, hyper čuch”, “rovinová jar”, “6 stupňov porážky”, “rovinové bludisko”, “rovinový boj”, cvičenia na koncentráciu-dekoncentráciu pozornosti s zýpalkámi, šálkami, loptami atď.

5. Čo znamená zdokonalenie tela?

Hovoríme o jednoduchých veciach – zmocnenie zdravia a zvládanie stresu. To sa uskutočňuje cestou cvičení a zväčšenia schopností ľudského tela. Tento systém bol vytvorený predovšetkým pre zdravých ľudí, ktorí v svojich praktikách smerujú nie od chorôb ku zdraviu, ale od zdravia k nadprirodzenému zdraviu a zvýšeným možnostiam svojho tela. Schopnosť zvládania stresu – je veľmi dôležitá v modernom živote, ktorej sa môžeme naučiť cestou praxe a špeciálnych cvičení.

6. Z čoho sa teda pozostáva zdravie človeka podľa systému Alpha-kontrola?

Môžeme hovoriť o 4 základné zdravotné faktory: dedičnosť, dýchanie, výživa a ochrana.
Dedičnosť – je to, čo sme dostali od rodičov, územie. Kde sme sa narodili a bývame. Tento faktor vo veľkej miere sa reguluje životným rytmom, režimom a sexuálnou aktivitou.
Dýchanie – záleží na kvalite dýchania, hĺbky, rytmu a zloženia vzduchu. Od dýchania závisia všetky fyziologické procesy v organizme a takým pádom pomocou cvičení s dýchaním sa dá značne vplynúť na telo človeka.
Výživa – záleží na diéte, kvalite jedla, spôsobe jedenia a trávenia. Existuje veľké množstvo jedál, nápojov, diéty, pôsty, pomocou ktorých sa dá zmeniť telo.
Ochrana – záleží na vonkajšom kryte tela, stavu svalov, pokožky, väzov atď. Aby ochrániť, zlepšiť a rozvíjať tento faktor sú potrebné fyzické cvičenia, kalenie, ideálna starostlivosť o pokožku a sliznice. Takým pádom, integrálny prístup ku celému telu a zdraviu poskytuje maximálny výsledok.

7. Čo to je – nadprirodzena schopnosť?

Predovšetkým treba rozdeľovať rozšírené schopnosti človeka a magické nadprirodzene schopnosti (siddchi). Pre niektorých dištancia behu 40 km je nadprirodzenou schopnosťou, ale pre iných je to obyčajný výcvik. Ale základne hociktorý zdravý človek pri pravidelných cvičeniach má možnosť dosiahnuť takých výsledkov.
Keď hovoríme o potrebnej sade schopností pre moderného človeka, musíme zdôrazniť, že treba sa naučiť zvládať nižšie uvedené stavy: stres, strach, únava, chlad, bolesť, a taktiež koncentrovať a nekoncentrovať pozornosť, byť vedomý, byť schopný myslieť a analyzovať, mať zdravé telo. Sú to základné schopnosti, ale aj pri ich ovládaní ľudia môžu veľmi sa odlišovať od ostatných, najmä tieto základné schopnosti sa budú javiť ako nadprirodzene.
Magické nadprirodzene schopnosti v starovekých traktátoch sa nazývajú «siddchi» a súvisia s tracformáciámi na zvierat, levitáciou, jasnovidectvom atď. V systéme Alpha-kontrola veľká pozornosť sa venuje rozšíreniu schopností človeka nakoľko je to možné. My nevenujeme pozornosť “siddchám”.

8. O čo ide, keď hovoríme o rozvoje vedomia?

Ide o rozšírení vnímania sveta, zvýšení vedomia a vstup do rozličných stavov vedomia.
Základným stavom v systéme je «Alpha-koncentrácia» (stav Alpha). Tento stav poskytuje vedomú koncentráciu na alpha-rovine, výlučnú koncentráciu a kontrolu nad dýchaním a pulze. Pomáhajú kontrolovať tento stav ruky, zložené vpredu pozdĺž alpha-roviny. Rukami môžete regulovať tento stav, zlúčiť svoju vlastnú rovinu s rovinami sveta atď. Variáciami Alpha-kontróly sú zdržiavanie tohto stavu pri rôznych polohách a pohyboch.
Zodpovedne ďalej by sa dalo hovoriť o stavoch beta-koncentrácii a gamma-koncentrácii a ich komplikáciách. Taktiež sa aplikuje pri dosiahnutí stavov rovín častí sveta: sever-juh-západ-východ. Vec v tom, že severná alpha-koncentrácia sa odlišuje svojimi charakteristikami od východnej alpha-koncentrácii atď. Taktiež systém má «7 univerzálnych stavov vedomia» a viacero iných. Tak, v systéme Alpha-kontrola okrem stavov súvisiacích s rovinámi sveta sú 7 univerzálnych alebo základných stavov. Sú to stavy: “alpha”, “syla”, “živa”, “jar”, “forma”, “blystavica” a “mamaj”.
ALPHA. Stav “Alpha” alebo “Alpha-koncentrácia” alebo “centrácia” je prvý a základný. Špeciálne cvičenie Alpha-koncentrácia alebo centrácia pomáha dosť rýchlo dosiahnuť ho. Dýchanie spolu s koncentráciou na alpha-rovine dá možnosť vstúpiť do tohto stavu.
SILA. Stav “Sila” alebo “nadmerná možnosť” je veľmi dôležitým základným stavom po centrácii a stave rovín častí sveta. Tento stav potrebuje pravidelných cvičení a treba sa snažiť viac byť v tomto stave.
ŽIVA. Stav “živa” alebo “svet prvok” alebo “radosť svalov” je jedným so základných stavov v systéme. Je možný iba na základe stavu “Sila”.
JAR. Stav “Jar” – je to základný bojovný stav v systéme Alpha-kontrola. Základmi pre neho sú “alpha” a “sila”, ktoré poskytujú možnosť rozvoja a otvorenia osobných možností. Je to vysoko energetický stav, preto pre dosiahnutie je potrebná schopnosť kontroly všetkých častí tela, v ktorých sa môže koncentrovať energia.
FORMA. Stav “Forma” alebo “brnenie Boha” alebo “voják-kryt Duchu” je už pokročilým stavom v systéme Alpha-kontroly. Vec v tom, že sila nemôže existovať osobitne od Duchu. Sila a moc svahov tela, vytrvalosť a nacvičenosť sú základom stavu. Brnenie Boha – je to umenie byť prázdny a umiestňovať silnejšiu moc. Takým pádom telo ako vonkajšia forma sa mení po duchovnej natoľko, koľko je schopné umiestniť a dôjsť duchovnému.
BLISTAVICA. Stav “Blistavica” alebo “osvetlenie” je dosť zložitý z pohľadu ako teórie, tak aj praxe. Je to vedomé krátkodobé vnímanie pravdy a krištáľová jasnosť vnímania.
MAMAJ. Pokročilý stav “Mamaj” alebo “prázdnosť” alebo “nič” sa zobralo zo starovekej tradície, ktorá bola známa v kozácke časy na území súčasnej Ukrajiny. V každom dome bol obraz kozáka Mamaja a mnohí vedeli ako s nim pracovať. “Mamaj” sa prekladá ako “nikto”, a preto jeho sa nedá nakresliť, uvidieť alebo dať mu meno. Ale význam tejto techniky je v tom, aby sa sústrediť na prázdne (na “nič”).
Je dôležité zdôrazniť, že tento nie-obraz sa dá využiť nie len pri vedomí, ale aj podľa starovekej technike “Snyvo” (technika so snami), ktorá patrí do systému Alpha-kontroly.
Taktiež existuje celá mapa stavov, ale ona je potrebná až po ovládaní základných techník.

9. Čo znamená viacrozmerné vnímanie sveta?

V rámci práce s vedomím v systéme Alpha-kontrola sa uplatňuje viacrozmerné vnímanie sveta.
Napríklad, je možné začať techniku vnímania z prázdna a bodov (častíc) – to znamená, že svet pozostáva z obrovského množstva bodov. Zodpovedne zhromaždenie priestoru sa uskutočňuje z bodov a od koncentrácii týchto bodov závisí hmotnosť objektov tak materiálnych, ako aj nemateriálnych. Kolaps objektov je následkom dekoncentrácie týchto častíc bodov. Taktiež existuje lineárne vnímanie sveta, to znamená, že svet pozostáva z rozličných línii (väzieb, ciev, postrojov atď.). Tieto línie sveta sa dá uvidieť tak v materiálnych objektoch – stromy v lese, kruhy na vode, prietoky dažďa, štruktúra pôdy a iné, ako aj pri vnímaní energetických potokov a línii.
Na úroveň vyššie je rovinové vnímanie sveta. Keď predstaviť, že tento svet pozostáva z obrovského množstva rovín, v materiálnom svete (prírodné – plocha vody a povrch zeme alebo umelé – steny, stôl, stolička, tabuľa), takéto roviny sa dajú pozorovať aj v nemateriálnom svete.
V nemateriálnom svete sa tiež dá pozorovať roviny sveta. Rovinové vnímanie je možné začať z troch základných rovín –vertikálnej mediány (alpha), horizontálnej mediány (beta) a vertikálnej prednej roviny (gamma). Táto klasifikácia je špeciálne uvedená pre systém Alpha-kontroly.
Kvôli tomu, že bežný človek vníma svet iba na 1%, my sa snažíme rozšíriť vnímanie aspoň do 2% a tomu pomáha viacrozmerné a viacpolohové vnímanie sveta.

10. Kde bol preverený a uplatňovaný v praxi tento systém?

Veľa metód boli preverené v neštandardných a extrémnych podmienkach (Karakum, Tien Shan, Pamír, Kaukaz a iné). Vo výsledku výskumov, efektívne variácie starovekých techník (z východných a západných bojových a ozdravujúcich systémov) prešli adaptáciou, aby ich mohli použiť súčasní ľudia. Niektoré techniky sú prevzaté z východných bojových a ozdravujúcich systémov, psychológie a fyziológie, a taktiež zo systému Spas a starých kozáckych techník, ktoré sa uplatňovali v staroveku na území Ukrajiny. Vedecké výskumy niektorých techník systému Alpha-kontrola sa previedli vo Fyziologickom ústave Bohomoltsa Vedeckej Akadémie Vied Ukrajiny, Kyjevského zdravotného inštitútu Ukrajinskej asociácie národnej medicíny, Centra akupunktúry Su-Džok a iné. Práce boli zverejnené v zbierkach vedeckých prác a monografiách. V súčasnosti systém stále sa modifikuje a zdokonaľuje.

11. Tento systém je podobný do jogy, bojových umení, karate, fitnes, pilates?

Niektoré cvičenia môžu sa podobať a najmä zapožičané od rôznych systémov, ale základná časť – unikátne, vytvorené po dlhých rokoch vedeckých výskumov a praxe. Zobrali sme ako základ harmonický rozvoj človeka, zdokonalenia tela a duchu, vývoj vedomia. Preto pri postupnom ovládaní techník každý môže nájsť pre seba čo hľadal dlhé roky a čo potrebuje v súčasnosti.

12. Aký majú cvičenia vplyv na zdravie a vedomie?

Keď hovoríme o praktických cvičeniach v hale, dokonca na rozcvičke môžete pocítiť zmocňujúci vplyv na telo a vedomie. Kĺby s šľachy sa rozpracúvajú, posilňujú sa svaly, ovláda sa statické a dynamické napätie a uvoľnenie, odstraňujú sa svalové blokády atď. Na teoretických prednáškach poskytuje sa chápanie rovín zdravia človeka, pozitívneho a negatívneho premýšľania, možností šetrenia a náboru energie pre človeka. Taktiež dôležitá súčasť systému je možnosť cítiť a vchádzať do psychoenergetických a psychoemocionálnych stavov pre rozvoj a zdokonalenie.

13. Je možné cvičiť doma?

Môžete cvičiť kdekoľvek. Pri niektorých cvičeniach je potrebne iba stáť alebo sedieť na jednom mieste a pri zložitejších cvičeniach treba mať väčší priestor. Väčšinu fyzických a mentálnych cvičení je potrebné robiť samostatne. Všeobecné cvičenia sú potrebné pre nadobudnutia informácie, chápania správnosti vykonávania cvikov a skúšiek pri priechode na novú úroveň.

14. Kde sa dá naučiť a pravidelne cvičiť?

Obyčajne cvičenia prebiehajú v Centre východnej kultúry MIČI v Kyjeve. O dodatočných miestach a možnostiach sa informuje na oficiálnej web-stránke systému Alpha-kontróla www.alpha-control.org

15. Od akého veku sa dá cvičiť? Čo to dáva dospelým aj deťom?

Základné cvičenia sa dajú začať od 5 rokov. Hociktorý vek je vhodný na cvičenia a ozdravujúci vplyv. Keď sa prijíma rozhodnutie o seriózny záujem o systém Alpha-kontróla, s ambíciou o majstrovské úrovní, teda je to otázka rokov cvičení s perfektnou fyzickou a psychickou formou.

16. Aké úspechy a dosiahnutia sú odhadované podľa úrovní systému?

Aby dosiahnuť každú nasledujúcu úroveň je potrebné zvládnuť a upevniť sa v predchádzajúcej. Napríklad, pre úroveň zvládnutia stresu je potrebné sa naučiť ozdravujúce princípy a cviky prvej úrovní a dôsledne transformovať telo. A iba pri významnom rozšírení možností dedičnej, dýchacej, výživovej a ochrannej funkcie zdravia človeka (absolvovanie prvej úrovní), sa dá hovoriť o stresových technikách. Zodpovedne, vyššie úrovní systému predpokladajú dostatočnú ochranu od stresov, stabilné triezve premýšľanie v rozličných stavoch vedomia, ktoré budú nezvyčné pre ľudí v okolí.

17. Tento systém je ozdravujúci alebo bojový?

Väčšia časť metodík má ozdravujúce smerovanie, ale pri systémovom a trvalom cvičení bude aj bojová časť. Veľa pozornosti sa venuje rehabilitácii a zotaveniu po poškodeniach pri bojových umeniach, po úderoch, uškrteniach atď. Ale najdôležitejší dôraz systému nie je v ozdravujúcom alebo bojových aspekte, ale v možnostiach osobného rozvoja a zdokonaleniu.

18. Muži a ženy v rovnakej miere sa môžu cvičiť?

Áno, samozrejme, cvičenia sú užitočné tak pre mužov, ako aj pre ženy, aj dokonca pre detí.

19. Čo je nevyhnutné pre cvičenia?

Predovšetkým, treba mať na to žalúdok. Potom je potrebné športové oblečenie a koberec pre cviky na podlahe. Taktiež je nevyhnutná vytrvalosť pri zvládanie techník, pretože je to dlhý proces rozvoja a on môže trvať celý život.